Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR IV/15/06
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 grudnia 2006 r.
wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki nr 649/1 położonej w Tarnowie z zasobu gminnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r Nr 17 poz. 128) i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130,poz.1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459; z 2006 r. Nr 104 poz. 708) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż Karolowi i Waldemarowi Zduńczyk zam. Tarnowo ul. Sosnowa 5 w drodze bezprzetargowej, niezabudowanej działki oznaczonej numerem ewiden. 649/1 o powierzchni 384 m2 położonej w Tarnowie w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjecia.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2007-01-05 08:14
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-01-05 08:22
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 172