Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR IV/16/06
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 grudnia 2006 r.
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie bezprzetargowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r Nr 17 poz.128) i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz.1459; z 2006 r. Nr 104 poz. 708) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zbycie w formie bezprzetargowej działki gruntu z zasobu gminnego, położonej w obrębie wsi Tarnowo oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 649/2 o powierzchni 1426 m2.

§ 2.

Zbycie nieruchomości o której mowa w § 1 nastąpi na rzecz Państwa Lilli i Romualda Dmoch zamieszkałych Tarnowo ul. Sosnowa 6.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2007-01-08 08:18
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-01-08 08:23
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 233