Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR V/17/07
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 28 lutego 2007 r.
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok
Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372; z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143; z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298, Nr 179, poz. 1485; z 2006 r Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225, Nr 220, poz. 1600) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 32,44 KB 71

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2007-03-06 10:43
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-03-06 10:50
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2007-03-06 10:43
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 227