Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXIV/144/2014
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo w 2014 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz., 594, poz., 645, poz. 1318 ) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz.856) uchwala się, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo na rok 2014 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 175,53 KB 77

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-04-04 15:12
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-04-04 15:12
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 217