Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXIV/146/2014
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do udzielania pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318), art.8 ust. 2 art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509, poz.1650) w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r. poz. 1024) uchwala się, co następuje:
§ 1
Podwyższa się do wysokości 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w programie wspierania finansowego gmin "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz  
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 90,39 KB 59

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-04-04 15:12
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-04-04 15:12
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 163