Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXIV/149/2014
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 marca 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2014 - 2021.
Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 ) uchwala się, co następuje:
§ 1
W Uchwale Nr XXIII/140/2013 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2014-2021 wprowadza się następujące zmiany:
1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miastkowo wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2021 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2021 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2014-2021 przyjmują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz  
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 422,21 KB 81

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-04-04 15:14
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-04-04 15:14
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 197