Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXIV/148/2014
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318) oraz art. 211 ust. 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) uchwala się, co następuje:
§ 1
Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu gminy ogółem 15 615 620,00 zł, w tym:
- dochody bieżące - 14 384 014,00 zł,
- dochody majątkowe - 1 231 606,00 zł
2. Wydatki budżetu gminy ogółem 16 638 116,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 13 645 362,00 zł,
- wydatki majątkowe - 2 992 754,00 zł.
§ 4
Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz  
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 426,58 KB 63

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-04-04 15:18
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-04-04 15:18
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 202