Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR V/20/07
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 28 lutego 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1775) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/12/06 Rady Gminy Miastkowo z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stwek opłaty targowej, zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 304, poz. 3227), § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 3.2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się pracowników Urzędu Gminy Miastkowo – inspektora d.s. rolnictwa i ochrony środowiska i inspektora d.s. wymiaru zobowiązań pieniężnych”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wojtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2007-03-05 12:22
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-03-05 12:34
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 250