Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR V/21/07
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 28 lutego 2007 r.
zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788 Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XV/87/04 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Miastkowie (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 130, poz. 1769) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 skreśla się ust. 3;
2) w § 4 skreśla się pkt 19;
3) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Wójt Gminy Miastkowo udziela Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2007-03-05 09:50
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-03-05 10:03
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 224