Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR V/23/07
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 28 lutego 2007 r.
zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2007 rok
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz § 46 ust. 2 Statutu Gminy Miastkowo zatwierdzonego uchwałą Nr IV/25/03 Rady Gminy MIastkowo z dnia 11 marca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 27, poz. 689; z 2006 r. Nr 197, poz.1918) uchwala się,
co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się plany pracy stałych komisji Rady Gminy na 2007 rok:
1) Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miastkowo, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;
2) Komisji Budżetowej Rady Gminy Miastkowo, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały;
3) Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Miastkowo, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ załączniki od 1 do 3 116,15 KB 79

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2007-03-06 12:21
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-03-06 12:28
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2007-03-06 12:22
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 236