Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR V/24/07
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 28 lutego 2007 r.
wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Międzygminnym Związkiem Wodociągów i Kanalizacji w Łomży oraz z gminami w sprawie realizacji projektu inwestycyjnego z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 3, art. 10 i art.18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r Nr 80, poz. 717,Nr 162, poz. 1568; z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r Nr 17, poz. 128) uchwala się,co następuje:

§ 1.

Rada Gminy Miastkowo wyraża wolę zawarcia porozumienia z Międzygminnym Związkiem Wodociągów i Kanalizacji w Łomży oraz gminami nie będącymi członkami tego Międzygminnego Związku, w sprawie realizacji, w ramach programu Fundusz Spójności, projektu inwestycyjnego pod nazwą ,,Ochrona zlewni rzek Narwi, Biebrzy i Bugu poprzez poprawę gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gmin-członków MZWiK w Łomży i gmin, które zawrą porozumienia, koordynatorem którego będzie Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Łomży”.

§ 2.

Wójt Gminy Miastkowo uzgodni z organami wykonanwczymi podmiotów, o których mowa w § 1 treść porozumienia i przedstawi je Radzie Gminy Miastkowo z wnioskiem o uchwalenie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2007-03-07 11:05
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-03-07 11:16
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 219