Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR VI/26/07
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 marca 2007 r.
uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2007
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203;z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 169, poz. 1420, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 9.088.511 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 10.469.225 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2007 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.380.714 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie – 1.380.714 zł.

§ 4.

Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 30.000 zł.

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7.

1 Ustala się dochody w kwocie 35.120 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 30.900 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 4.220 zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8.

Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych wynosi:

1) przychody – 426.200 zł;
2) wydatki – 426.200 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9.

1 Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 310.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 18.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 141.000 zł;
2) wydatki - 180.229 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Załączniki od 1 do 10 247,05 KB 116

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2007-04-06 09:28
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-04-06 09:36
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2007-04-06 09:29
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 342