Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXV/155/2014
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Miastkowo
Na podstawie art.  19  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowym odprowadzaniu scieków (Dz.  U.  z  2006 r. Nr 123, poz. 858; z 2007 r. Nr 147, poz. 1033; z 2009 r. Nr 18, poz. 97; z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578; z 2012 r. poz. 951, poz. 1513) uchwala się, co następuje:
§ 1
Uchwala się Regulamin dostarczania wody na terenie Gminy Miastkowo, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 191,54 KB 86

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-07-01 15:09
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-07-01 15:09
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 208