Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXV/153/2014
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) i art. 271 ust.1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z  2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379) Rada Gminy po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i sprawozdaniem finansowym za 2013 rok;
2) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej;
3) informacją o stanie mienia komunalnego;
4) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej
- uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Wójtowi Gminy Miastkowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 90,62 KB 72

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-07-01 15:10
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-07-01 15:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 187