Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXV/159/2014
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Miastkowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) art. 17 ust. 1 pkt 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509, poz. 1650, z 2014 r. poz. 567, poz. 598) uchwala się, co następuje:
§ 1
1. Ustala się zasady sprawienia pogrzebu osoby bezdomnej, samotnej oraz osoby w rodzinie, na którą nie przysługuje zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego.
2. O sprawienie pogrzebu przez gminę może ubiegać się osoba zobowiązana do pochówku, pozostająca w trudnej sytuacji materialnej i równocześnie nie mająca uprawnień ani możliwości ubiegania się o zasiłek pogrzebowy na podstawie odrębnych przepisów.
3. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez Urząd Stanu Cywilnego.
§ 2
Pogrzeb powinien być przeprowadzony zgodnie z wyznaniem zmarłego. W sytuacji, kiedy nie jest możliwe ustalenie wyznania osoby zmarłej bądź gdy była ona osobą niewierzącą, pogrzeb powinien być przeprowadzony z uwzględnieniem panujących w tym zakresie gminnych zwyczajów i tradycji.
§ 3
1. Sprawienie pogrzebu odbywać się będzie przez zlecenie wykonania usługi firmie prowadzącej kompleksowe usługi pogrzebowe.
2. Sprawienie pogrzebu obejmuje następujące czynności niezbędne do sprawienia pochówku:
1) zakup trumny;
2) zakup ubrania;
3) korzystanie z chłodni lub prosektorium;
4) przygotowanie zwłok;
5) przygotowanie pogrzebu;
6) obsługę przy pochówku, udział duchownego;
7) inne czynności niezbędne do sprawienia pogrzebu, wymagane przepisami prawa lub panującymi zwyczajami.
§ 4
Łączny koszt organizacji pogrzebu nie może przekroczyć wysokości zasiłku pogrzebowego określonego według odrębnych przepisów obowiązujących w dniu pogrzebu.
§ 5
Płatności kosztów pogrzebu dokonuje się na podstawie wniosku i rachunków przedstawionych przez osoby, które dokonały pochówku lub rachunku wystawionego przez zakład pogrzebowy.
§ 6
Traci moc uchwała Nr V/31/2011 Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie sprawiania pogrzebu przez Gminę Miastkowo.
§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 95,12 KB 61

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-07-01 15:10
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-07-01 15:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 196