Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXV/152/2014
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań gminy za 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust.  2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 270 ust.4  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  z  2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.
§ 2
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2013 rok.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 87,75 KB 58

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-07-01 15:12
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-07-01 15:12
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 182