Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXV/157/2014
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509, poz. 1650, z 2014 r. poz. 567, poz. 598) uchwala się, co następuje:
§ 1
Wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe - zwane wydatkami na świadczenia, podlegają zwrotowi w części lub całości na zasadach określonych w niniejszej uchwale po przekroczeniu przez osobę lub rodzinę, której przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zwanej dalej ,,ustawą".
§ 2
1. Wydatki na świadczenia podlegają zwrotowi w całości, jeżeli dochód na osobę samotnie gospodarującą bądź dochód na osobę w rodzinie przekracza 200 % dochodu, o którym mowa w § 1.
2. Wydatki na świadczenia podlegają zwrotowi w części w zależności od wysokości dochodu na osobę samotnie gospodarującą bądź dochodu na osobę w rodzinie zgodnie z następującymi zasadami określonymi w tabeli:
Dochód osoby samotnie gospodarującej bądź dochód na osobę w rodzinie w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy wyrażony w % Część wydatków na świadczenia podlegające zwrotowi wyrażona w %
101 - 150 30
151 - 170 70
171 - 200 90
§ 3
1. Zwrot wydatków na świadczenia dokonywać się może poprzez jednorazową wpłatę należności lub ratalnie.
2. Zwrot wydatków rozpoczyna się nie wcześniej niż po dwóch miesiącach od daty wydania ostatecznej decyzji
3. Okres spłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.
§ 4
Traci moc Uchwała Nr VIII/38/07 rady Gminy Miastkowo z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie: ustalenia zasad zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe podlegające zwrotowi, świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 95,7 KB 51

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-07-01 15:12
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-07-01 15:12
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 166