Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXV/154/2014
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211 ust. 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz.379) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetu gminy ogółem 16 544 037,18 zł, w tym:
- dochody bieżące – 15 180 802,88 zł,
- dochody majątkowe – 1 363 234,30 zł,
2) wydatki budżetu gminy ogółem 17 566 533,18 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 14 553 779,18 zł,
- wydatki majątkowe – 3 012 754,00 zł.
§ 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz

Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 445,21 KB 61

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-07-01 15:16
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-07-01 15:16
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-07-01 15:17
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 188