Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR VI/27/07
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 marca 2007 r.
zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 169, poz. 1420, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1.Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 5.021 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 5.021 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 9.083.490 zł.
4. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 10.464.204 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Załączniki od 1 do 2 109,19 KB 65

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2007-04-04 12:46
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-04-04 12:56
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2007-04-04 12:46
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 232