Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR VI/28/07
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 marca 2007 r.
nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Nadaje się statut Zakładowi Gospodarki Komunalnej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 137/XXIX/02 z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Miastkowie (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 10, poz. 248).

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 30,01 KB 87

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2007-04-02 09:52
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-04-02 10:01
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2007-04-02 09:52
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 237