Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR VII/31/07
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 26 kwietnia 2007 r.
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 169, poz. 1420, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832) Rada Gminy po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006 postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu.

§ 2.

Przekazać niniejszą uchwałę Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży wraz z wyciągiem z protokołu sesji Rady Gminy dotyczącym rozpatrzenia sprawozdania i absolutorium.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2007-05-04 11:01
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-05-04 11:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 227