Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR VIII/38/07
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 28 czerwca 2007 r.
ustalenia zasad zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe podlegające zwrotowi, świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie
Na podstawie art.96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001; z 2005 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 64, poz 565, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493; z 2006 r. Nr 94, poz. 788, Nr 135, poz. 950, Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz.1831, Nr 251, poz. 1844; z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320)uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. l ustawy o pomocy społecznej może być przyznany zasiłek celowy, zasiłek okresowy, pomoc rzeczowa, usługi opiekuńcze i zasiłek na ekonomiczne usamodzielnienie, podlegające zwrotowi w części, jeżeli dochód w rodzinie nie przekroczy 200 % dochodu określonego w ustawie, w szczególności gdy:
1) występuje długotrwała choroba, a wydatki na leki, środki sanitarne, sprzęt ortopedyczny są wysokie;
2) występuje konieczność zakupu leku niezbędnego dla ratowania życia i zdrowia, a koszt zakupu jest wysoki;
3) zaistniał przypadek losowy (kradzież, spalenie);
4) występuje konieczność zakupu opału (szczególnie osoby samotne);
5) występuje choroba nowotworowa o ciężkim przebiegu i niepomyślnych rokowaniach, niebędąca chorobą długotrwałą.
2. Spłata zasiłków, o których mowa w ust. l następuje w miesięcznych ratach w wysokości ustalonej przez Kierownika Ośrodka w decyzji przyznającej świadczenie.

§ 2.

1. Na podstawie wywiadu środowiskowego Ośrodek Pomocy Społecznej ustala sytuację osoby i rodziny.
2.Wydatki na świadczenia określone w § l podlegają zwrotowi w części, w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie, zgodnie z następującymi zasadami:
Dochód na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. l ustawy wyrażony w %Część wydatków na świadczenia podlegająca zwrotowi wyrażona w %
101 - 13030
131 - 15050
151 - 17070
171 - 20090


3.Wydatki na świadczenia podlegają zwrotowi w całości, jeżeli dochód przekracza 200% dochodu określonego w art. 8 ust. l ustawy o pomocy społecznej.

§ 3.

1. Wydatki na pokrycie kosztów pogrzebu, usług opiekuńczych, pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe oraz zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie podlegają zwrotowi w całości bądź w części z masy spadkowej.
2. Jeżeli przysługuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego wydatki związane ze sprawieniem pogrzebu pokrywa się z tego zasiłku.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr 121)XXIX/97 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 30 kwietnia 1997 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze, leczenie, pomoc rzeczową i zasiłki celowe podlegające zwrotowi, świadczone przez Ośrodek Pomocy w Miastkowie.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2007-07-04 08:14
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-07-04 08:25
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 221