Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR VIII/39/07
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej osobom samotnym i w rodzinie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Na podstawie art. 17 ust. l pkt 11, art. 50, ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493; z 2006 r Nr 135, poz. 950, Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844; z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dalej zwane usługami świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej obejmują:
a) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
b) opiekę higieniczną,
c) pielęgnację zaleconą przez lekarza,
d) zapewnienie kontaktów z otoczeniem w miarę możliwości,
e) pomoc w przygotowaniu lub dostarczeniu posiłku,
f) inne usługi wynikające z potrzeb podopiecznego.

§ 2.

1. Usługi określone w § l mogą być świadczone osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.
2. Usługi wskazane w §1 mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
3. Przyznanie pomocy określonej w ust. 1-2 winno być poprzedzone wywiadem środowiskowym oraz zebraniem niezbędnych dokumentów uzasadniających konieczność przyznania pomocy.

§ 3.

Osoby korzystające z usług świadczonych w miejscu zamieszkania ponoszą opłatę w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej wg niżej podanej tabeli:

a) osoby samotne i samotnie gospodarujące:
Dochód na osobę w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust.1 ustawy wyrażony w %Wysokość opłaty w % ustalona do ceny usług dla osób samotnychWysokość opłaty ustalona do ceny usługi dla osób samotnie gospodarujących i samotnie wychowujących nieletnie dzieci
do 100010
101 - 1501020
151 - 2001530
201 - 2502540
251 - 3005080
powyżej 300100100


b) osoby w rodzinie:
Dochód na osobę w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy wyrażony w %Wysokość opłaty w % ustalona do ceny usługi dla osób w rodzinie
do 10010
101 - 15025
151 - 20035
201 - 25050
powyżej 250100§ 4.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za korzystanie z usług, może ona zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat na określony czas, zwłaszcza ze względu na:
a) długotrwałą chorobę,
b) nadmierne wydatki z przyczyn losowych,
c) znaczne wydatki na leki,
d) korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług.

§ 5.

Opłaty za usługi należy wnosić na rachunek bankowy wskazany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Opłaty wnosi się w rozliczeniach miesięcznych.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Traci moc Uchwała Nr 115/XXVIII/97 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i zasad zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Rozstrzygnięcie nadzorcze WP 708 KB 75

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2007-07-03 12:04
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-07-03 12:13
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2007-07-03 12:05
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 220