Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR IX/41/07
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 28 września 2007 r.
przystąpienia do Łomżyńskiego Porozumienia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) uchwala się co następuje:

§ 1.

Gmina Miastkowo przystępuje do ,,Łomżyńskiego Porozumienia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”, które jest dobrowolną płaszczyzną współpracy skupiającą gminy, instytucje publiczne, przedsiębiorców, rolników oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Powiatu Łomżyńskiego.

§ 2.

Uznaje się, że sygnatariusze Porozumienia stanowią Lokalną Grupę Działania w rozumieniu artykułu 61 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L277/1 z 21.10.2005).

§ 3.

Realizacja misji Lokalnej Grupy Działania nastąpi poprzez opracowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Lokalnego.

§ 4.

Gmina Miastkowo będzie partycypować w kosztach opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2007-10-01 10:45
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-10-01 10:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 228