Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR X/45/07
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 26 listopada 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IX/43/07 Rady Gminy Miastkowo z dnia 28 września 2007 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 221, poz. 2265) wprowadza się następujące zmiany:
1) W załączniku Nr 2 do uchwały w części określającej stawkę dla ciągników siodłowych lub balastowych, których dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów wynosi nie mniej niż 12 ton i mniej niż 40 ton, posiadających trzy osie i więcej, z innym systemem zawieszenia osi jezdnej określa się stawkę w wysokości – 1.950 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2007-11-30 09:43
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-11-30 09:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 224