Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXVII/182/2014
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 7 listopada 2014 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę do wymiaru podatku rolnego na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz.1381; z 2014 r. poz. 40) uchwala się, co następuje:
§ 1
Obniża się na terenie gminy średnią cenę skupu żyta ustaloną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 ( M. P. z 2014 r. poz. 935 ) z kwoty 61,37 zł, za 1 dt do kwoty 60,00 zł, za 1 dt, która stanowi podstawę obliczania podatku rolnego za 2015 rok na obszarze gminy.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 90,58 KB 64

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-11-18 11:03
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-11-18 11:03
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 195