Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXVII/185/2014
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 7 listopada 2014 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.  U. z 2010 r. Nr 95, poz .613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz.1378; z 2014 r. poz. 40), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381; z 2014 r. poz. 40) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 465) uchwała się, co następuje:
§ 1
Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4
Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5
Traci moc uchwała Nr IX/56/2011 Rady Gminy Miastkowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz  
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 3,01 MB 61

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-11-18 11:03
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-11-18 11:03
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 180