Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXVII/186/2014
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 7 listopada 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318) oraz art. 211 ust. 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz.379, poz. 911) uchwala się, co następuje:
§ 1
Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu gminy ogółem 17 495 210,77 zł, w tym:
- dochody bieżące – 16 127 214,47 zł,
- dochody majątkowe – 1 367 996,30 zł
2. Wydatki budżetu gminy ogółem 18 517 706,77 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 15 475 412,47 zł,
- wydatki majątkowe – 3 042 294,30 zł.
§ 4
Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2014 roku przyjmuje kształt zgodny z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5
Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 531,79 KB 72

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-11-18 11:32
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-11-18 11:32
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-11-18 11:32
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 202