Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR X/48/07
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 26 listopada 2007 r.
powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
Na postawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 165, poz. 1171), w związku z art. 8 pkt 31 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425,Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz.571, Nr 115, poz.789, Nr 165, poz.1171)uchwala się, co następuje:

§ 1.

Powiadamia się Panią Janinę Cwalina – Sekretarza Gminy Miastkowo o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

§ 2.

Oświadczenie lustracyjne zobowiązana jest Pani przedłożyć Radzie Gminy Miastkowo w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

§ 3.

Informuje się Panią, że na podstawie art. 57 ust. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy niezłożenie w terminie oświadczenia lustracyjnego przez osobę zobowiązaną do jego złożenia, traktuje się jako obligatoryjną przesłankę pozbawienia tej osoby pełnionej przez nią funkcji publicznej. W takim przypadku pozbawienie funkcji publicznej następuje z mocy prawa, z dniem, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.

§ 4.

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy do niezwłocznego doręczenia Pani Janinie Cwalina jednego egzemplarza niniejszej uchwały wraz z drukami oświadczenia określonymi ustawą, a także do niezwłocznego przekazania złożonego oświadczenia do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2007-11-28 12:29
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-11-28 12:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 223