Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR X/49/07
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 26 listopada 2007 r.
ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miastkowo
Na podstawie § 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222, Nr 160, poz. 1343; z 2006 r. Nr 38, poz. 261) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 850,00 zł w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miastkowo.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XV/85/04 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 sierpnia 2004 r.w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego w jednostkach organizacyjnych Gminy Miastkowo.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiazującą od 1 stycznia 2008 r.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2007-12-03 10:33
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-12-03 10:40
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 225