Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Wtorek, 23 stycznia 2018 roku :: Imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

Rada -> Uchwały


Numer
Typ aktu
Data Wyczyść datęwybierz datę - Wyczyść datęwybierz datę
W sprawie

Informacje o akcie
NumerXI/51/07
OrganRada Gminy -> Uchwały
Data28-12-2007
W sprawieuchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2008

Treść
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218) oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 45,poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 169, poz. 1420, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 9.886.831 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 10.536.831 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 650.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 650.000 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 650.000 zł, rozchody w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 30.000 zł,
2) celową w wysokości - 30.000 zł,
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do wysokości 1 %.

§ 5.

1.Dochody budżetu państwa związane z realizacja zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 6.000 zł.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 39.583 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 34.463 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.120 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych wynosi:
1) przychody - 436.270 zł,
2) wydatki - 436.270 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 330.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 10.000 zł, zgodnie załącznikiem Nr 8.

§ 9.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 151.000 zł,
2) wydatki - 155.473 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11.

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Załączniki pobrań ściągnij
Załączniki od 1 do 10 341,58 KB 102 

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2007-12-31 08:09
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-12-31 08:20
Ostatnia aktualizacja :Barbara Kalinowska2007-12-31 08:10

  Wyświetleń : 207

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2018
Urząd Gminy Miastkowo