Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR I/7/2014
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Miastkowo Pana Kazimierza Górskiego
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318: z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz § 3 ust.2 pkt 3 i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1050, poz. 1218; z 2014 r. poz. 958) oraz art. 36 ust.3 i art. 38 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 958) uchwala się, co następuje:
§ 1
Ustala się wynagrodzenie miesięczne Wójtowi Gminy Miastkowo Panu Kazimierzowi Górskiemuw następującej wysokości :
1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5.300 zł (słownie złotych: pięć tysięcy trzysta);
2) dodatek funkcyjny w wysokości 1.800 zł ( słownie złotych: jeden tysiąc osiemset);
3) dodatek specjalny w wysokości 30% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego;
4) dodatek za wysługę lat w wysokości 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 63,33 KB 75

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-12-03 14:53
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-12-03 14:53
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 290