Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Środa, 22 listopada 2017 roku :: Imieniny: Cecylii, Jonatana, Marka

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

Rada -> Uchwały


Numer
Typ aktu
Data Wyczyść datęwybierz datę - Wyczyść datęwybierz datę
W sprawie

Informacje o akcie
NumerXI/52/07
OrganRada Gminy -> Uchwały
Data28-12-2007
W sprawieokreślenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Treść
Na podstawie art. 72 ust. 1 i 4 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.– Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. W budżecie Gminy Miastkowo wyodrębnia się corocznie środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, określonych uchwałą w sprawie przyjęcia budżetu na dany rok z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.
2. Ze środków o których mowa w ust. 1 mogą korzystać nauczyciele czynni zawodowo oraz nauczyciele emeryci i renciści.
3. Dysponentem funduszu jest dyrektor szkoły.

§ 2.

1. Pomoc zdrowotna udzielana jest jako świadczenie pieniężne w formie zapomogi o charakterze socjalnym i przyznawana jest na refundację kosztów związanych z:
1) zakupem leków,
2) opłatami za leczenie ambulatoryjne lub szpitalne oraz za rehabilitację zdrowotną,
3) zakupem środków pomocniczych w postaci okularów korekcyjnych, protez, aparatów słuchowych, pomp infuzyjnych oraz innych urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zaleconego przez lekarza leczenia lub rehabilitacji,
4) kosztami dojazdów do poradni specjalistycznych środkami komunikacji publicznej.
2. Wysokość udzielonej pomocy zdrowotnej nie może przekroczyć wysokości udokumentowanych wydatków, o których mowa w ust. 1.

§ 3.

Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z:
1) przewlekłą chorobą,
2) długotrwałym leczeniem szpitalnym i koniecznością dalszego leczenia w domu,
3) leczeniem specjalistycznym, w ramach którego konieczne jest przyznanie nauczycielowi środków pomocniczych, niezbędnych do wykonywania zawodu, takich jak okulary, aparaty słuchowe lub inne urządzenia.

§ 4.

1. Pomoc zdrowotna przyznawana jest nie częściej niż jeden raz w roku budżetowym, na wniosek nauczyciela lub osoby przez niego upoważnionej, skierowany do dyrektora szkoły.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc zdrowotna może być przyznana ponownie w danym roku budżetowym.
3. Do wniosku, w zależności od sytuacji nauczyciela należy dołączyć:
1) zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt korzystania z opieki zdrowotnej,
2) rachunki lub faktury potwierdzające zakup leków,
3) rachunki lub faktury potwierdzające korzystanie z leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego lub rehabilitacji zdrowotnej,
4) zaświadczenie o pobycie w szpitalu,
5) inne dokumenty potwierdzające koszty poniesione w związku z leczeniem,
6) oświadczenie o miesięcznych dochodach brutto przypadających na jednego członka rodziny z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
4. Pomoc zdrowotną przyznaje dyrektor szkoły, po zaopiniowaniu wniosku przez komisję.
5. Komisję, o której mowa w ust. 4, składającą się z 3 nauczycieli powołuje dyrektor szkoły.
6. Uzyskane przez dyrektora i członków Komisji informacje dotyczące zdrowia osób ubiegających się o pomoc zdrowotną podlegają ochronie prawnej stosownie do ogólnie obowiązujących przepisów.
7. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej rozpatrywane są raz na kwartał.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wniosek może zostać rozpatrzony w innym terminie.
9. Dyrektor szkoły, ustala wysokość pomocy zdrowotnej biorąc pod uwagę:
1) wysokość środków finansowych ujętych w planie wydatków budżetowych szkoły na dany rok budżetowy i przeznaczonych na pomoc zdrowotną,
2) ilość złożonych wniosków,
3) sytuację życiową i materialną wnioskodawcy.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
 

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2008-01-03 12:07
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-01-03 12:16

  Wyświetleń : 125

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo