Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR II/12/2014
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
Na podstawie art.  6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593) uchwala się, co następuje:
§ 1
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w § 2.
§ 2
1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 14 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny wyniosi 6,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
§ 3
Traci moc uchwała Nr XVI/92/2012 Rady Gminy Miastkowo z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunlnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 3615).
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 91,7 KB 75

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-01-07 09:37
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-01-07 09:37
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 227