Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR II/13/2014
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpami komunalnymi
Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593) uchwala się, co następuje:
§ 1
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez osoby zobowiązane do jej uiszczenia bez wezwania, miesięcznie w terminie do końca każdego miesiąca.
§ 2
Opłatę należy uiszczać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Miastkowo.
§ 3
Traci moc uchwała Nr XVI/93/2012 Rady Gminy Miastkowo z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i tryby uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 3616).
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 90,68 KB 76
file typ Uchwała RIO 396,01 KB 81

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-01-07 09:37
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-01-07 09:37
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2015-06-08 14:34
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 233