Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR II/11/2014
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593) po zasięgnięciu opini Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, uchwala się, co następuje:
§ 1
Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2
Traci moc uchwała Nr XVII/104/2012 Rady Gminy Miastkowo z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i  porządku na terenie Gminy Miastkowo (Dz.  Urz.  Woj. Podl. z 2013 r. poz. 662).
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzenniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 213,69 KB 90

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-01-07 09:37
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-01-07 09:37
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 228