Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XII/57/08
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 28 marca 2008 r.
ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za posiłki w Szkole Podstawowej w Miastkowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 67a, ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1990 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustalić następujące zasady korzystania ze stołówki prowadzonej przez Szkołę Podstawową w Miastkowie:
1) ze stołówki o której mowa w § 1 ust. 1 mają prawo korzystać uczniowie szkoły podstawowej, publicznego gimnazjum, nauczyciele oraz pracownicy szkoły;
2) stołówka jest czynna tylko w dni nauki szkolnej;
3) stołówka wydaje w ciągu dnia jeden posiłek.

§ 2.

Ustalić opłatę za korzystanie z posiłków przez uczniów w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku tj. w kwocie 2,20 zł.

§ 3.

Ustalić opłatę za korzystanie z posiłku przez nauczycieli oraz pracowników szkoły odpowiadającą pełnym kosztom jego przygotowania tj. 3,50 zł.

§ 4.

Korzystający z posiłków wnoszą opłaty do dnia 10 każdego miesiąca, w którym osoba będzie się stołować.

§ 5.

Za nie wykorzystanie posiłków w danym miesiącu korzystającemu przysługuje zwrot w kwocie stanowiącej iloczyn liczby dni i wysokości opłat pod warunkiem zgłoszenia swojej nieobecności w dniu poprzedzającym przygotowanie posiłku.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2008-04-01 09:20
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-04-01 09:30
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 238