Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR III/19/2015
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 24 lutego 2015 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok
Na podstawie art. 41 ust. 2  ustawy z  dnia 26  października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz.1356: z 2013 r. poz. 1563; z 2014 r. poz. 145, poz. 1188) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) uchwala się, co następuje:
§ 1
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2015 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 191,78 KB 91

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-02-27 10:52
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-02-27 10:52
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 221