Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR III/17/2015
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 24 lutego 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211 ust. 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu gminy ogółem 16 846 101,96 zł, w tym:

- dochody bieżące – 15 404 801,56 zł,

- dochody majątkowe – 1 441 300,40 zł,

2) Wydatki budżetu gminy ogółem 16 248 629,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 14 779 479,56 zł,

- wydatki majątkowe – 1 469 150,40 zł.

§ 4. Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska wynosi:

1) po stronie dochodów - 884 670,00 zł,

2) po stronie wydatków - 884 670,00 zł.

§ 5. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jacek Banach

Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 416,32 KB 75

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-02-27 11:02
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-02-27 11:02
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2015-02-27 11:03
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 223