Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XII/60/08
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 28 marca 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej, stanowiącym załącznik do uchwały Nr VI/28/07 Rady Gminy Miastkowo z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 107, poz. 969 i 973) w § 5 skreśla się pkt 4.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2008-04-02 08:06
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-04-02 08:12
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 230