Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR IV/25/2015
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 marca 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2015 - 2019.
Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
W Uchwale Nr II/8/2014 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2015-2019 wprowadza się następujące zmiany:
1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miastkowo wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2019 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2019 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2015-2019 przyjmują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach  
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 437,37 KB 80

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-04-01 13:30
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-04-01 13:30
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 208