Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR IV/22/2015
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo w 2015 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży i Zarządców Obwodów Łowieckich działających na obszarze Gminy uchwala się, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo na rok 2015, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 177,55 KB 85

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-04-01 13:31
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-04-01 13:31
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 218