Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR IV/26/2015
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211 ust. 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1) Dochody budżetu gminy ogółem 17 049 600,62 zł, w tym:
- dochody bieżące – 15 593 869,22 zł,
- dochody majątkowe – 1 455 731,40 zł
2) Wydatki budżetu gminy ogółem 16 452 128,62 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 14 856 848,22 zł,
- wydatki majątkowe – 1 595 280,40 zł.

§ 4. Po dokonanych zmianach limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku przyjmuje kształt zgodny z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach plan dotacji udzielonych w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych przyjmuje kształt zgodny z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jacek Banach

Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 717,16 KB 102

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-04-01 13:39
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-04-01 13:39
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2015-04-01 13:39
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 231