Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XII/64/08
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 28 marca 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Miastkowo do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23 poz. 136, Nr 192 poz. 1381) uchwala się, co następuje:.

§ 1.

Po zasięgnięciu opinii Zarzadu Pwiatu Łomżyńskiego, do kategorii dróg gminnych zostaje zaliczona droga – Zaruzie Borowe – Kuleszka - do granicy województwa.

§ 2.

W wykazie dróg gminnych położonych na terenie Gminy Miastkowo z przypisanymi numerami dla poszczególnych dróg stanowiącym załącznik do uchwały Nr V/31/03 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Miastkowo do kategorii dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 46, poz. 995) wprowadza się następującą zmianę:
1) przy numerze drogi 105873B nazwa drogi otrzymuje brzmienie: ,,Zaruzie Borowe-Kuleszka-do granicy województwa”.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2008-03-31 09:50
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-03-31 10:00
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 231