Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XII/65/08
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 28 marca 2008 r.
przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Miastkowo na lata 2008-2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) uchwla się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2008-2010, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 113,22 KB 87

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2008-04-04 09:34
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-04-04 09:44
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2008-04-04 09:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 265