Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XII/66/08
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 28 marca 2008 r.
przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 . Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miastkowo na lata 2008-2010 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Środki finansowe na realizację Planu Rozwoju Lokalnego określane będą corocznie w wysokości ustalanej budżetami gminy w drodze odrębnych uchwał.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 184,35 KB 209

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2008-03-31 11:05
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-03-31 11:13
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2008-03-31 11:05
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 246