Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIV/72/08
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 czerwca 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 6 ust. 1 pkt. 8, art. 42, art. 44 ust. 1 i 2, art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XII/58/08 Rady Gminy Miastkowo z dnia 28 marca 2008 r w sprawie ustanowienia użytku eklogicznego (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 101, poz. 1019) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§.1. Ustanawia się użytek ekologiczny o nazwie „Bagno – Drogoszewo”o powierzchni 10,78 ha, obejmujący część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 893 (obręb leśny Drogoszewo oddział 29B) gmina Miastkowo”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2008-07-07 10:26
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-07-07 10:38
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 230