Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIV/74/08
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 czerwca 2008 r.
wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w budynku Lecznica Zwierząt w Miastkowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203;z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na wynajęcie w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat lokalu użytkowego położonego na parterze budynku Lecznica Zwierząt w Miastkowie ul.Łomżyńska 18 dotychczasowemu najemcy Panu Ryszardowi Kasztelan i Waldemarowi Boć.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2008-07-03 10:47
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-07-03 10:53
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 253