Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIV/75/08
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 czerwca 2008 r.
wyrażenia zgody na przekazanie gruntów w użytkowanie Miastu Łomża na rozbudowę wysypiska odpadów komunalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203;z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na przekazanie w użytkowanie na czas do dnia 31.12.2012 r. Miastu Łomża nieruchomości z zasobu gminnego składającego się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 243, 244, 245, 246 o łącznej powierzchni 7,33 ha położonych w obrębie wsi Czartoria pod budowę Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów oraz składowiska odpadów komunalnych.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do ustalenia nowych warunków użytkowania wysypiska w zakresie wysokości opłat i eksploatacji gruntów.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2008-07-04 09:45
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-07-04 09:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 257