Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XV/76/08
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 25 września 2008 r.
udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn. „Odkryj Region Podlaski”
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Udziela się pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w Białymstoku w kwocie 5.000 złotych na realizacje zadania pn. „Odkryj Region Podlaski”.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 zostaną przekazane w 2009 roku na wspólny rachunek w terminie 14 dni od dnia podpisania przez Lidera Projektu z Instytucją Zarządzającą umowy o dofinansowanie Projektu.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2008-10-02 12:50
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-10-02 12:57
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 239